• Podstawowe źródła:

  Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta t. IV, Tadeusz Korzon, Kraków-Warszawa 1894

  Nowosilcow w Wilnie w roku szkolnym 1823-24, Joachim Lelewel, Warszawa 1831

  Gazeta Otwocka nr 4 (175) kwiecień 2007, str. 35 Pamięć narodu, Robert Beller

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Stefan_Dzwonkowski

  http://www.sejm-wielki.pl/b/3.232.86, Marcin Chrzanowski z Chrzanowa Wielkiego i Małego h. Korab

  Administracja Skarbowa w Polsce, Bolesław Markowski, Warszawa 1931

  Cmentarz Powązkowski w Warszawie: materiały inwentaryzacyjne, Andrzej i Barbara Biernatowie, Warszawa 1980

  Dwór w dobrach Rejowiec, Zdzisław Kalinowski, 2009

  Dzieje handlu i kupiectwa krakowskiego, Stanisław Kutrzeba, Jan Ptaśnik, Kraków 1910

  Gończyce, dzieje wsi i parafii, Kazimierz Paciorek, Gończyce 2004

  Rocznik lubelski t. XXXIX, Lublin 2013, Dekanat siedliski unickiej diecezji chełmskiej 1795-1816 - wybrane zagadnienia, Sławomir Braniewski

  Juliusz Kaden Bandrowski: życie i twórczość, Michał Sprusiński, 1971

  More Maiorum, nr 4 (15) kwiecień 2014, str. 18 Genealogia Malczewskiego, Marcin Marynicz

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Klemb%C3%B3w#Historia, Klembów

  Zaścianki i królewszczyzny. Struktura własności ziemskiej w województwie podlaskim w drugiej połowie XVII wieku, Anna Laszuk, Warszawa 199

  Kurier Warszawski nr 78, 9 (21) Marca 1860 Roku

  Rocznik Mińsko-Mazowiecki 23, 249-251, 2015 rok, List Czesława Cudnego do Redakcji Rocznika Mińskomazowieckiego, Czesław Cudny

  Rejowiec w Ziemi Chełmskiej w szesnastym stuleciu, Zdzisław Kalinowski, Zamość 2005

  Rocznik Mińsko-Mazowiecki 21, 225-231, 2013 rok, Nowomińsk w oczach prasy

  Ochrona Zabytków 10/3 (38), 153-171, 1957 rok, Mało znane klasycystyczne budowle dworskie powiatu mińskiego i ich problemy konserwatorskie, Marian Benko

  Ormianie w Warszawie, Edward Tryjarski, Kraków 2001

  Dzieje miasta Białej na Podlasiu w powstaniu listopadowym 1830/31 roku, Jan Warmiński, Lublin 1999

  Szlachta koronna wobec konfederacji targowickiej, Dariusz Rolnik, Katowice 2000

  Kurier Warszawski, 1 (13) listopada 1895

  III Rada Stanu Królestwa Polskiego, Akta dotyczące sprawy allewiacyjnej folwarków dóbr Rudzienko i Grębiszew, 1861-62